New proposal from the European Commission to continue the push for renewable energy: 100% solar energy is required on the roofs of new buildings!

· Industri nyheter

I tisdags röstade Europaparlamentets ledamöter med 343 röster för, 216 röster emot och 78 nedlagda röster för att anta ett förslag till åtgärd som syftar till att öka renoveringstakten och minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. Parlamentets ledamöter kommer nu att förhandla med rådet för att komma överens om lagförslagets slutliga utformning.
Enligt förslaget till reviderat direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBDII: Energy Performance of Buildings Directive) ska alla nya byggnader använda soltakssystem senast 2028 och renoverade hushållsbyggnader ska använda soltakssystem senast 2032. Du kan läsa Maysuns "Guide till köp av solceller".

broken image

Bakgrund till lagförslaget

Tidigare, den 15 december 2021, antog Europeiska kommissionen ett lagstiftningsförslag som reglerar viktiga aspekter av dekarbonisering inom byggnadssektorn som en del av det så kallade "Fit for 55"-paketet. I den nya europeiska klimatlagen (juli 2021) införlivas målen för 2030 och 2050 i bindande europeisk lagstiftning.
År 2022 lanserade kommissionen initiativet Soltak, som kräver att alla nya offentliga, kommersiella och bostadsbyggnader stegvis installerar solceller.
Hittills har ett reviderat direktiv om byggnaders energiprestanda EPBDII antagits, som syftar till att integrera tillämpningar av solceller och energilagring i eftermontering och utformning av byggnader och påskynda dekarboniseringen av befintliga byggnader, och det uppdaterade direktivet utvidgar dess räckvidd till att även omfatta minskning av utsläppen från byggnader, inte bara förbättring av deras energiprestanda.

broken image

Direktivets planer och effekter


Direktivet syftar till att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) och energiförbrukningen i EU:s byggnadssektor till 2030 och att uppnå klimatneutralitet till 2050. Det är också inriktat på att öka graden av energirenovering i ineffektiva byggnader och förbättra utbytet av information om energiprestanda.
 Nya byggnader kommer att ha nollutsläpp från och med 2028.
 Åtgärder för att minska energikostnaderna och bekämpa klimatförändringarna.
 Stödåtgärder för utsatta hushåll
 Byggnader står för 36 % av utsläppen av växthusgaser.

Enligt direktivet ska bostadsbyggnader för hushållsbruk senast 2030 uppnå

minst energiprestandaklass E, och klass D senast 2033. Klasserna sträcker sig från A till G, där G motsvarar de 15 procent av byggnaderna i medlemsstaterna som har den sämsta prestandan. Icke-hushållsbyggnader och offentliga byggnader ska uppnå samma klass senast 2027 respektive 2030. Samtidigt föreslås i direktivet att de nationella renoveringsplanerna ska innehålla stödsystem för att underlätta tillgången till bidrag och finansiering, att ett betydande bidrag ska ges för djupgående renovering, särskilt för de byggnader som presterar sämst, och att riktade bidrag och subventioner ska ges till utsatta hushåll.

Tidsfristen är 2026 för nya byggnader som används, drivs eller ägs av offentliga organ och 2032 för hushållsbyggnader som genomgår en omfattande renovering. Monument undantas från de nya reglerna och ger EU-länderna möjlighet att undanta byggnader som är skyddade på grund av sitt exceptionella arkitektoniska eller historiska värde, tekniska byggnader, byggnader som används tillfälligt samt kyrkor och gudstjänstlokaler.
När byggnader säljs, hyrs ut, kontrakteras enligt nya avtal eller genomgår större renoveringar kommer de att behöva förbättra sin energieffektivitet genom isoleringsarbeten, förbättringar av värmesystem och andra åtgärder.

broken image

Vad vi bör göra


Mot bakgrund av energikrisen strävar Europa efter att uppfylla sina mål för minskade koldioxidutsläpp för 2030 och 2050. Eftersom priserna på konventionell energi stiger snabbt och förnybara energikällor får en allt större andel av energin, är solceller på tak med låg kostnad och hög avkastning ett kostnadseffektivt val. Politiska åtgärder som statliga subventioner, skattelättnader och avgiftsnedsättningar samt snabbare godkännanden av nätanslutningar har införts på olika platser för att uppmuntra utvecklingen av distribuerade solceller. För oss är installation av solcellspaneler så tidigt som möjligt utan tvekan det bästa alternativet. Läs Maysuns "Återbetalningstid för solcellsinstallationer".

broken image

Maysun Solar, som är en tillverkare av solcellsmoduler med 15 års yrkeserfarenhet, kan förse dig med högkvalitativa solpaneler.Klicka på knappen nedan för att kontakta oss och få en offert.