Ett solpanels liv efter döden: 2023-guide om återvinning av solpaneler

· Industri nyheter,Om solcellssystem

Innehåll:

  1. Kan solpaneler återvinnas?
  2. När bör man överväga att återvinna solpaneler?
  3. Varför återvinna solpaneler?
  4. Återvinningsvärde av komponenter i solpaneler
  5. Återvinningsprocesser för solpanelkomponenter
  6. Var kan vi lämna in solpaneler för återvinning?

Solarpaneler kan återvinnas?

Ja, solpaneler kan återvinnas.

Att återvinna solpaneler medför flera fördelar och några utmaningar. På den positiva sidan hjälper det att bevara värdefulla resurser, främjar miljömässig hållbarhet genom att minska avfall och koldioxidavtrycket, öppnar upp ekonomiska möjligheter och säkerställer efterlevnad av miljöbestämmelser där det krävs. Det finns dock också några nackdelar, inklusive den tekniska komplexiteten i återvinningen, initialt höga kostnader, begränsad återvinningsinfrastruktur på vissa platser och potentiella risker förknippade med hantering av farliga material. Totalt sett överväger fördelarna med återvinning av solpaneler långt nackdelarna, vilket gör det till en avgörande praxis för en grönare och mer hållbar energiframtid.

Föråldrade solpaneler kan demonteras för att extrahera olika värdefulla material, såsom kisel, aluminium, silver, koppar med mera, vilka kan genomgå sekundär användning för tillverkning av nya solpaneler och elektroniska komponenter. När det gäller sammansättningen av fotovoltaiska moduler består de primära komponenterna vanligtvis av fotovoltaiskt glas, aluminiumramar, solceller, EVA-film, anslutningslådor och ett fotovoltaiskt bakstycke. Den ungefärliga vikt distributionen av varje komponent är ungefär följande: glas står för cirka 70%, aluminium för 10%, limtätningsmaterial för 10%, kisel för 5%, och sällsynta metaller som silver, indium, gallium och andra utgör cirka 1% av den totala vikten. När man granskar sammansättningen av dessa solpaneler kan majoriteten av en föråldrad solpanel effektivt användas som återvinningsbara material för återtillverkning. Dessutom, trots att metaller utgör en mindre proportion av solpanelens vikt, har de fortfarande ett betydande återvinningsvärde. Denna artikel kommer att detaljera materialåtervinningsvärdet av de olika komponenterna i solpaneler.

När ska man överväga att återvinna solpaneler?

Återvinning av solpaneler bör övervägas när panelerna når slutet av sin användbara livslängd, är skadade bortom reparation, eller när man uppgraderar till effektivare paneler. Generellt sett är här några tillfällen när du bör överväga att återvinna solpaneler:

Livslängds slut: Solpaneler har vanligtvis en livslängd på 25-30 år, varefter deras effektivitet minskar. Vid denna punkt är återvinning ett praktiskt alternativ.

Tekniska fel: Om dina solpaneler utvecklar betydande tekniska fel, såsom omfattande cellskador eller elektriska problem, kan återvinning vara mer praktiskt än reparationer.

Uppgraderingar: När du beslutar dig för att ersätta dina befintliga solpaneler med mer avancerade och effektiva modeller, säkerställer återvinning korrekt bortskaffande av de gamla.

Stormskador: Efter naturkatastrofer eller kraftiga stormar bör skadade paneler som inte kan återställas återvinnas för att minimera miljöpåverkan.

Miljöbestämmelser: I vissa regioner finns det bestämmelser och krav på korrekt bortskaffande och återvinning av solpaneler. Efterlevnad av dessa regler är väsentlig.

Att återvinna solpaneler i dessa scenarier är inte bara miljömässigt ansvarsfullt utan hjälper också till att återvinna värdefulla material för användning i nya paneler och minskar avfallet.

När ska man överväga att återvinna solpaneler?

Varför återvinna solpaneler?

På marknaden för elektroniskt avfall kan mängden och omfattningen av kasserade solpaneler för närvarande vara obetydlig, men deras tillväxttakt är den snabbaste. Branschen är orolig för att i takt med att världens övergång till grön energi accelererar och fördjupas, och när solenergiapplikationer blir allt mer utbredda, kommer hanteringen av ett stort antal pensionerade solpaneler att bli en ohållbar börda för solenergisektorn. Därför tänker och diskuterar allt fler människor på detta ämne, och återvinning av solpaneler har blivit en nödvändighet för att skydda miljön. Återvinning av solpaneler erbjuder flera betydande fördelar, i linje med miljöskydd och potentiella kostnadsbesparingar:

Miljöbevarande: Återvinning av solpaneler är en miljömedveten praxis som skyddar mot deponering på soptipp, vilket kan leda till miljökontaminering. Dessutom kräver återvinning av solpaneler mindre energi jämfört med brytning och raffinering av råmaterial. Genom att använda återvunna material minskas energikonsumtionen vid produktion av solpaneler, vilket bidrar till ökad energieffektivitet och ett minskat koldioxidavtryck. I det långa loppet kan återvinning vara mer kostnadseffektivt än att kassera solpaneler. I takt med att återvinningsteknologierna förbättras och efterfrågan på återvunna material ökar, blir de ekonomiska fördelarna med återvinning allt mer omfattande.

Återvinningsresurser: Solpaneler innehåller värdefulla material som kisel, aluminium, silver, koppar och sällsynta metaller. Genom att återvinna dessa material får man en ekonomiskt livskraftig källa för tillverkning av nya paneler och elektroniska komponenter, vilket sparar på produktionskostnaderna. Återvinning av solpaneler bidrar till en cirkulär ekonomi där material kontinuerligt återanvänds och återvinns, och skapar en hållbar försörjningskedja.

Skapa ytterligare inkomster: Utöver de miljömässiga och ekonomiska fördelarna kan återvinning av solpaneler skapa möjligheter för ytterligare inkomster. I takt med att efterfrågan på ren energi ökar kommer återvinningsindustrin att expandera. Entreprenörer och privatpersoner kan undersöka möjligheten att samla in och återvinna solpaneler vid slutet av deras livscykel, vilket bidrar till det hållbara energiekosystemet samtidigt som de gynnas ekonomiskt. Denna extra inkomstkälla kan vara en betydande incitament för dem som överväger återvinning av solpaneler som en lönsam verksamhet.

Varför återvinna solpaneler?

Återvinningsvärde av Solpanelskomponenter

Solpaneler, som en hörnsten inom förnybar energisektor, har en komplex sammansättning av material, varav många erbjuder ett betydande högt återvinningsvärde. Monokristallina solpaneler är en av de vanligaste typerna av solpaneler som finns på marknaden idag. Nedan följer en analys av de olika delarna av en monokristallin kisel-solpanel:

Kiselplattor:

Kiselplattor är själva kärnan i solpaneler, tillverkade av antingen polykristallin eller monokristallin kisel. Deras höga renhet möjliggör effektiv återvinning och efterföljande användning vid produktion av nya solpaneler, vilket minskar beroendet av begränsade kiselresurser.

Procent: Omkring 5-10% av modulvikten.

Värde: Högt. Återvinningsvärdet av kiselplattor beror på marknadspriset för kisel, som vanligtvis varierar från några dollar till ett dussin dollar per kilogram.

Svårighetsgrad av återvinning: Medel. Kräver teknik för att separera plattorna från EVA och ytterligare raffinera kiseln.

Ram (Vanligtvis gjord av aluminium):

Solpanelsramar är vanligtvis gjorda av aluminium, vars mekaniska belastningar och egenskaper är perfekt lämpade för att stödja och skydda PV-moduler. Efter återvinning kan de genomgå en smältprocess, vilket leder till tillverkning av nya aluminiumprodukter som ramar, fästen eller andra aluminiumkomponenter.

Procent: Omkring 5-10% av modulvikten.

Värde: Högt. Återvinningsvärdet av aluminium ligger vanligtvis i intervallet från några hundra till några tusen dollar per ton.

Återvinningsproblem: Låg. Tekniken för aluminiumåtervinning är mogen.

Glas:

Glas är en mycket viktig del av solpaneler, det möjliggör insamling av solljus, riktar ljuset till cellerna för att producera elektricitet och skyddar effektivt cellerna inuti solpanelen från extern fysisk skada. Enkla glas solpaneler använder vanligtvis fullt härdat glas, medan glas-glas solpaneler använder halvhärdat glas. Återvunnet glas kan smältas om eller bearbetas för tillverkning av nya glasprodukter, vilket minskar beroendet av primära glasresurser.

Procent: Omkring 75-80% av modulvikten.

Värde: Återvinningsvärdet för glas är relativt lågt, vanligtvis inom intervallet tiotals till hundratals dollar per ton.

Återvinningsproblem: Måttlig. Tekniken för glasåtervinning är väl etablerad, men det är nödvändigt att säkerställa att glaset är helt separerat från andra material.

Återvinningsvärde av Solpanelskomponenter

EVA (Etenvinylacetatkopolymer):

EVA är ett viktigt material för inkapsling av solpaneler och en av garantierna för solmodulens livslängd. EVA spelar rollen som tätning och bindning för att skydda cellerna inuti solpanelerna. Korrekt behandlade EVA-filmer kan återanvändas vid tillverkning av solpaneler, vilket minskar efterfrågan på nya material.

Procent: Cirka 10% av modulvikten.

Värde: Lågt. EVA är svårare att återanvända, med huvudvärdet som miljöskydd.

Svårighetsgrad vid återvinning: Högt. Effektiva metoder måste utvecklas för att separera och återanvända EVA.

Baksida:

Baksidor används huvudsakligen för att skydda solpaneler mot ljusets, fuktens, värmen, frosten och andra hårda miljöfaktorers påverkan på deras inkapslingsfilm, celler och andra material. Bakside-material inkluderar vanligtvis polymerer och aluminiumfolier. Dessa kan återvinnas för återanvändning vid produktion av solpanelbaksidor eller andra tillämpningar, vilket minskar resursslöseri.

Procent: Cirka 3-5% av modulvikten.

Värde: Beror på materialet. Polymerbaksidor har ett lågt återvinningsvärde, medan baksidor gjorda av glasfiber eller andra material kan ha ett högt återvinningsvärde.

Återvinningsproblem: Måttlig. Kräver teknik för att separera baksidan från andra material.

Kontakter och kablar:

Solpanelens J-lådas funktion är att koppla den ström som genereras av panelen till utsidan.

Procent: Mindre än 1%.

Värde: Högre eftersom de kan innehålla koppar och andra värdefulla metaller.

Återvinningsproblem: Medel.

Solpanelens J-lådas funktion är att koppla den ström som genereras av panelen till utsidan.

Sammanfattningsvis erbjuder solpanelers beståndsdelar ett exceptionellt högt återvinningsvärde. Effektiv återvinning och återanvändning bidrar till att begränsa resursförbrukningen, minska avfallsproduktionen och driva den hållbara utvecklingen av den rena energisektorn, för att möta den ständigt växande efterfrågan på ren energi. Detta bidrar till etableringen av ett mer miljövänligt och hållbart energiekosystem, vilket skyddar vår planet och vår framtid.

erbjuder solpanelers beståndsdelar ett exceptionellt högt återvinningsvärde

Återvinningsprocesser för Solpanelkomponenter:

Det finns två huvudkategorier av solpaneler, som var och en kräver särskilda återvinningsmetoder. Dessa kategorier, nämligen kiselbaserade och tunnfilmsbaserade paneler, kan återvinnas via unika industriella processer. För närvarande har kiselbaserade paneler en bredare förekomst, men materialen inom tunnfilmsbaserade celler behåller betydande värde, vilket understryker deras potentiella bidrag till hållbara återvinningsmetoder.

Återvinning av Kiselbaserade Paneler:

Borttagning av Ram och Kopplingslåda: Detta börjar med noggrann demontering för att separera aluminium- och glaskomponenter. De utvunna ramarna och kopplingslådorna kan återanvändas för nya paneler, vilket minskar behovet av råmaterial.

Separering av Glas och Kiselplatta: Glas separeras från kiselplattor med hjälp av termiska, mekaniska eller kemiska metoder. Cirka 95% av glaset kan återanvändas.

Termisk Behandling: Materialen genomgår en behandling vid 500°C, vilket möjliggör förångning av inneslutande plast. Även detta avfall återanvänds som en värmekälla.

Rening av Kisel och Metall: Kemiska och elektriska metoder renar kiselplattor och metaller. Renat kisel kan återanvändas i solceller och metaller i högteknologiska industrier.

Solpaneler delamineras för att återvinna värdefulla material.

Solpaneler delamineras för att återvinna värdefulla material.

Tunnfilm-baserad Panelåtervinning:

Krossning och Rening: Paneler matas in i en kvarn och renas ytterligare i en hammarmölla för att säkerställa att partiklarna är 4-5 mm eller mindre.

Vätskeseparation: En roterande skruv separerar fasta och flytande komponenter, med vätskor som genomgår utfällning och avvattning för renhet.

Halvledarmaterial: Ett metallbearbetningssteg separerar halvledarmaterial, och återvinner cirka 95% av materialet.

Slutlig Glasåtervinning: Genom sköljning och vibration bevaras upp till 90% av glaskomponenterna för återinföring i tillverkningscykeln, vilket minimerar avfall och bevarar resurser.

Tunnfilm-baserad Panelåtervinning

Var kan vi återvinna solpaneler?

Tillverkar- och återförsäljarprogram: Många solpanelstillverkare och återförsäljare har inrättat återvinningsprogram. Kontrollera med företaget där du köpte dina solpaneler för att fråga om deras återvinningsinitiativ.

Lokala E-avfallsåtervinningscenter: Elektronikåtervinningscenter kan acceptera uttjänta solpaneler som en del av deras tjänster. Kontakta dina lokala återvinningscenter eller elektronikavfallsanläggningar för att fråga om deras möjligheter att återvinna solpaneler.

Statliga program: I vissa regioner finns det statligt sponsrade program för återvinning av solpaneler. Dessa program kan erbjuda insamlingspunkter eller riktlinjer för korrekt bortskaffande.

Återvinningsföretag: Vissa återvinningsföretag specialiserar sig på återvinning av elektroniskt avfall, inklusive solpaneler. Du kan söka efter sådana företag i ditt område och fråga om deras tjänster.

Inbytesprogram: Vissa organisationer och solpanelleverantörer erbjuder inbytesprogram där du kan byta ut dina gamla paneler mot nyare, mer effektiva. De hanterar ofta återvinningen av de gamla panelerna.

Branchoorganisationer: Solenergiorganisationer kan erbjuda resurser och information om återvinning av solpaneler. De kan vägleda dig till pålitliga återvinningsanläggningar.

Innan du återvinner dina solpaneler är det klokt att kontakta återvinningsanläggningen eller programmet för att förstå deras specifika krav och rutiner. Korrekt återvinning säkerställer att värdefulla material återvinns samtidigt som miljöpåverkan minimeras.

I några länder i Europa där PV-moduler är populära tar Frankrike, Tyskland och Italien återvinning av solpaneler på allvar.

Frankrike:

Frankrike upprättade Europas första solpanelåtervinningsanläggning 2018 i ett samarbete mellan PV CYCLE och avfallsorganisationen Veolia. I slutet av juni 2023 öppnade världens första fabrik som är helt inriktad på återvinning av solpaneler officiellt i Frankrike. ROSI, företaget som specialiserar sig på solåtervinning, äger anläggningen som ligger i den alpina staden Grenoble, och hoppas till slut kunna utvinna och återanvända 99% av enhetens komponenter. Detta innebär att återvinningen av solpaneler blir allt viktigare, liksom mer standardiserad och effektiv.

Tyskland:

Återvinning av solpaneler i Tyskland innebär vanligtvis specialiserade återvinningsorganisationer och företag. En större organisation är den tyska avdelningen av PV Cycle. PV CYCLE är en ideell organisation som skapats av den europeiska solindustrin. Den är aktiv i Tyskland och andra europeiska länder. PV Cycle koordinerar återvinning, bortskaffande och materialåtervinning av solpaneler för att säkerställa överensstämmelse med miljöbestämmelser. Om du behöver specifika tjänster för återvinning av solpaneler eller mer information rekommenderar vi att du kontaktar din lokala solpanelstillverkare, installatör eller konsulterar en specialistorganisation som PV Cycle för detaljerad information och vägledning.

Om du vill ha mer information, klicka på länken nedan:

Italien:

Den italienska regeringen har infört relevanta politiska riktlinjer. Finansieringen av PV-modulavfall beror på dess kategorisering:

Avfall från PV-moduler som kategoriseras som hushållsavfall (B2C) (d.v.s. de som är installerade i PV-anläggningar med en nominell effekt under 10 kW) finansieras av de producenter som är närvarande på marknaden under det år då utgifterna uppstår, i proportion till deras respektive marknadsandelar.

För avfall som kommer från PV-moduler klassificerade som icke-hushållsavfall (B2B) (d.v.s. de som är installerade i PV-anläggningar med en nominell effekt som är lika med eller överstiger 10 kW) som placerades på marknaden före 12/04/2014, är producenterna ansvariga för att finansiera återvinningen när de säljer nya PV-moduler för att ersätta de gamla. I alla andra scenarier faller det ekonomiska ansvaret på användarna. Dock, för avfall som kommer från B2B PV-moduler introducerade på marknaden efter 12/04/2014, ligger den ekonomiska bördan hos producenterna av de moduler de placerade på marknaden.

Förutom det pionerar det italienska startupföretaget Tialpi en innovativ process för återvinning av solpaneler i slutet av deras livstid, med potentialen att återvinna 100% av en PV-moduls vikt. Den nya anläggningsdesignen testas för närvarande vid Tialpis anläggning i den norra italienska provinsen Biella.

Nu när vi förstår möjligheten att återvinna solpaneler, gäller den relevanta frågan de potentiella ekonomiska fördelarna. Inrättandet av en robust infrastruktur för återvinning av solpaneler är avgörande för att effektivt hantera den kommande vågen av kasserade PV-moduler. När denna ram är på plats kommer det att leda till flera gynnsamma faktorer och nya ekonomiska möjligheter. Stigande energikostnader, framsteg inom återvinningstekniker och statliga regleringar kommer troligen att bana väg för en marknad där fler föråldrade solpaneler riktas mot återvinning snarare än att hamna på soptippen. Denna övergång till återvinning av PV-paneler lovar inte bara kostnadsbesparingar för operatörer utan erbjuder också ett sätt att mildra utmaningar i försörjningskedjan, vilket förbättrar nationernas möjligheter att uppnå sina solkapacitetsmål.

Maysun Solar har specialiserat sig på att producera högkvalitativa fotovoltaiska moduler sedan 2008. Välj bland vårt breda sortiment av helt svarta, svarta ramar, silver och glas-glas solpaneler som använder halvklippning, MBB, IBC och Shingled-teknik. Dessa paneler erbjuder överlägsen prestanda och stilrena design som smälter sömlöst samman med alla byggnader. Maysun Solar har framgångsrikt etablerat kontor, lager och långsiktiga relationer med utmärkta installatörer i många länder! Vänligen kontakta oss för de senaste modulofferten eller några PV-relaterade förfrågningar. Vi ser fram emot att hjälpa dig.

 

Läs Mer:

P-typ Solceller eller N-typ Solceller: Vilken Teknik ska man Välja
Grön livsstil: Framtiden för lagringssystem för solenergi i hemmet